bg sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows)

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows) - Халкидики / Ситония, Псакудия

Празници - Намаления и промоции

1140лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
652лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
635лв
4-11 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1124лв
4-11 Сеп
на човек

6 септември 2022
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
2813лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4280лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
508лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
298лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
407лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
197лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро

Philoxenia Bungalows е бюджетен хотел с голяма площ, в борова гора на брега на морето. Комплексът се състои от 11 двуетажни сгради и няколко триетажни сред зеленина и алеи за разходка. Philoxenia Bungalows е подходящ за непретенциозни туристи, които предпочитат спокойствието пред лукса. Филоксения Бунгалос разполага със 155 стаи и предлага на своите гости основен ресторант, бар, басейн, билярд, тенис на маса. Безплатно ползване на безжичен интернет в зоната около басейна.

Местоположение на Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows), Халкидики

Philoxenia Bungalows се намира в началото на селището Псакудия на ръкава Ситония на Халкидики, на 80 км от град Солун, на 200 метра от плажа, сред хубава борова гора.

Адрес: Psakoudia (Sithonia), 63071, Halkidiki , Псакудия, Гърция


Стаи и настаняване в Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows)

Стаите са семпли, около 18 кв.м., оборудвани с климатик, хладилник, телефон, сешоар, баня с душ, кокетен балкон.

Хранене, ресторанти и барове в Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows)

Всички плодове, зеленчуци и месо са собствено производство, а зехтина и маслините, които ще ви предложат - лично от градината на собственика, един от най-големите производители на подобна продукция в района.

За децата

Басейнът на хотела има секция за деца (детски басейн), както и детска площадка.

Плаж

Пясъчен плаж, шезлонгите и чадърите на плажа са срещу заплащане.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1223лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
734лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1108лв
922лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-17%
619лв
433лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-30%
949лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
460лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
407лв
357лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-12%
197лв
148лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-25%
839лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1048лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
629лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1397лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
813лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
394лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
442лв
309лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
791лв
659лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-17%
873лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
524лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1220лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
591лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
263лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
542лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1747лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1048лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6063лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
4107лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
657лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1355лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1146лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
518лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
460лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1019лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
6552лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
4107лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
197лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
407лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1266лв
1054лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-17%
707лв
495лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
943лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1572лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
354лв
248лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-30%
633лв
527лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-17%
796лв
557лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-30%
1424лв
1185лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-17%
764лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
345лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
475лв
395лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-17%
265лв
186лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
1582лв
1317лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-17%
884лв
619лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
530лв
371лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-30%
949лв
790лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-17%
442лв
309лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
791лв
659лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-17%
551лв
413лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
1040лв
902лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-13%
1522лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
893лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
734лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1223лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1238лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2460лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
795лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1284лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
699лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
419лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1258лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2306лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
265лв
186лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
475лв
395лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-17%
3210лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
1742лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
2997лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
1775лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1108лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
619лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1190лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
3272лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
983лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
701лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1804лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1856лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1377лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2075лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1223лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
734лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4020лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
2553лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1223лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
734лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
619лв
5-12 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1108лв
5-12 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
475лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
824лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1258лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2306лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1940лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1102лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
949лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1438лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
7579лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
5134лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
316лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
177лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
949лв
790лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-17%
530лв
371лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
246лв
179лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-28%
456лв
388лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
354лв
309лв
14-18 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-13%
633лв
589лв
14-18 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-7%
265лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
475лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
282лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
491лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2690лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1468лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1940лв
2-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1102лв
2-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1223лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
734лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1438лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
949лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3328лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
2070лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2440лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4012лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
2773лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
1725лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
524лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
873лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
354лв
256лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-28%
633лв
536лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2109лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
1823лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1055лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1061лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1173лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
685лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1031лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
613лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
699лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
419лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
734лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1223лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
660лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1079лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
2010лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1277лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2010лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1277лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1027лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
678лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
205лв
13-14 Авг
на човек

1 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
136лв
13-14 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
966лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
547лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
949лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
530лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
834лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1882лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
2293лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
1035лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
460лв
345лв
20-27 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
949лв
834лв
20-27 Май
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
1266лв
1195лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-6%
707лв
636лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
2109лв
2020лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-4%
1061лв
972лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
949лв
861лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-9%
530лв
442лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-17%
265лв
16-19 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
475лв
16-19 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
884лв
18-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
828лв
18-27 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1457лв
18-27 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1582лв
18-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1014лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
596лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2445лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1468лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
873лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
524лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2690лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1468лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1048лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
629лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1048лв
7-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1747лв
7-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1603лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
974лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1258лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2306лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
524лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
873лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1241лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2079лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1898лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3120лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
2070лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3328лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2674лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
1723лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1626лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1094лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
4457лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
2711лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1747лв
24.08-03.09
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1048лв
24.08-03.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2690лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
1048лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1468лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1747лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
734лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
524лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
873лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
1223лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
629лв
30.08-05.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1048лв
30.08-05.09
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
857лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
508лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
739лв
665лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1577лв
1503лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
548лв
411лв
21-29 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
918лв
820лв
21-24 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-11%
394лв
296лв
21-24 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1107лв
970лв
21-29 Май
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
949лв
903лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
460лв
414лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
639лв
575лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1198лв
1134лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
596лв
447лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1085лв
936лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-14%
442лв
398лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
791лв
747лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-6%
619лв
557лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
475лв
395лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-17%
265лв
186лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-30%
1108лв
1046лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-6%
1108лв
922лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-17%
619лв
433лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
1414лв
1273лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
2812лв
2670лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
619лв
438лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-29%
1108лв
926лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-16%
949лв
896лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-6%
530лв
477лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1757лв
1501лв
7-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
884лв
628лв
7-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-29%
265лв
190лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-28%
475лв
400лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-16%
177лв
128лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-28%
791лв
681лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-14%
707лв
522лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-26%
1406лв
1220лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-13%
442лв
332лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
316лв
268лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1941лв
1674лв
11-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-14%
791лв
681лв
11-16 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-14%
1068лв
801лв
11-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
442лв
332лв
11-16 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1582лв
1450лв
13-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-8%
475лв
408лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-14%
884лв
751лв
13-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
265лв
199лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
2539лв
2344лв
14-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-8%
1238лв
1149лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-7%
1561лв
1366лв
14-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-13%
2215лв
2127лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-4%
1709лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3106лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
1596лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
863лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
635лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1124лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
2248лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1270лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
442лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
966лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
547лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
791лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1270лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1680лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
641лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3148лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1332лв
23-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
773лв
23-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1730лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1032лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
873лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
6038лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2029лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
524лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1191лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
734лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1223лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
9460лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1048лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1747лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
3880лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
314лв
26-29 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
524лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
629лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2203лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
873лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1048лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
524лв
26-29 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
629лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1153лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
839лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1537лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1928лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3395лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
4054лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2690лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
5820лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1468лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4365лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
2478лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2588лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3305лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2203лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3600лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
629лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1153лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
2157лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1319лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2486лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3953лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
2010лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1277лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
6101лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
3795лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
813лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1232лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1626лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2674лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
2875лв
20.07-03.08
на човек

14 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1898лв
20.07-03.08
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1626лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2464лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
3445лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2189лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3883лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
2415лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1626лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2464лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1232лв
30.07-05.08
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
813лв
30.07-05.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1277лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2010лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1027лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
678лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1898лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3120лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
2553лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4020лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1898лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3120лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1626лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2464лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
949лв
8-15 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1438лв
8-15 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2070лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3118лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
887лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1376лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
1775лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1042лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
744лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1268лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
1677лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3075лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
873лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
524лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1922лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1537лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
734лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2588лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
839лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2306лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
4054лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
1258лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1223лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
1048лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2485лв
1-6 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1438лв
1-6 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2030лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
1192лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
719лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1242лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
791лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
442лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
619лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1108лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
354лв
15-19 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
633лв
15-19 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
460лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
949лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
131лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
271лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
2434лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1386лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
657лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1530лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
255лв
1-5 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
534лв
1-5 Окт
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
645лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
296лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
197лв
177лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
407лв
387лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
1146лв
1095лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
518лв
466лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
483лв
362лв
22-29 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
971лв
851лв
22-29 Май
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-12%
329лв
246лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
594лв
534лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1152лв
1093лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
678лв
596лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
2279лв
2015лв
24-31 Май
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-12%
1056лв
792лв
24-31 Май
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
770лв
578лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
1503лв
1311лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-13%
1062лв
1005лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
964лв
854лв
26-29 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-11%
440лв
330лв
26-29 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
573лв
516лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1108лв
922лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-17%
619лв
433лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
707лв
636лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1266лв
1195лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-6%
619лв
557лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
1108лв
1046лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-6%
884лв
796лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1757лв
1669лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
1109лв
998лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1824лв
1725лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
986лв
887лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
2052лв
1941лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
684лв
573лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-16%
265лв
186лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-30%
475лв
395лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-17%
370лв
259лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-30%
707лв
530лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
619лв
557лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1238лв
866лв
3-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
1108лв
1046лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-6%
1266лв
1089лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-14%
2460лв
2089лв
3-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
354лв
265лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1108лв
922лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-17%
633лв
544лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-14%
619лв
433лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
1108лв
931лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-16%
619лв
442лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-29%
442лв
309лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-30%
791лв
659лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-17%
1596лв
1355лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1108лв
935лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-16%
619лв
446лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-28%
863лв
622лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-28%
791лв
672лв
9-14 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1495лв
1100лв
9-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-26%
2963лв
2568лв
9-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-13%
442лв
323лв
9-14 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-27%
1922лв
1602лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-17%
3809лв
3489лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-8%
1709лв
1442лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-16%
530лв
486лв
11-17 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
1238лв
1017лв
11-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
949лв
905лв
11-17 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
3386лв
3119лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-8%
2215лв
1994лв
11-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
401лв
367лв
11-17 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
610лв
577лв
11-17 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
1108лв
1019лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-8%
1068лв
854лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2116лв
1903лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
619лв
530лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-14%
633лв
567лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1582лв
1450лв
13-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-8%
791лв
725лв
13-18 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-8%
619лв
553лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-11%
884лв
751лв
13-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
442лв
376лв
13-18 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1108лв
1041лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-6%
354лв
287лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-19%
1108лв
1063лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-4%
619лв
575лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-7%
265лв
221лв
14-17 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-17%
475лв
430лв
14-17 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-9%
791лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
442лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2731лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4443лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1238лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2460лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
619лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1108лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
2963лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1582лв
18-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
884лв
18-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1495лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
316лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
177лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3024лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1557лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3173лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1951лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3086лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1094лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2142лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
3294лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1619лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1828лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2281лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1693лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
633лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
854лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
966лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1664лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1303лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
354лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2174лв
21-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
530лв
21-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1054лв
21-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
917лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1127лв
21-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1790лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
949лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
1369лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1823лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
2347лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
950лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
530лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2692лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1206лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
1381лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
717лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
822лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4088лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1377лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2425лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
3395лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1397лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1677лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3075лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1928лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2700лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
839лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2084лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3551лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1652лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2905лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1928лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
629лв
26-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1048лв
26-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
2306лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
4485лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
210лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3019лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1377лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2425лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
1258лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
349лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
761лв
28.06-01.07
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
3379лв
28.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
447лв
28.06-01.07
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2156лв
28.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1153лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
744лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1268лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
629лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3043лв
1-7 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1922лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1048лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1940лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1042лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1787лв
1-7 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4730лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
3019лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1102лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1522лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
893лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1775лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
349лв
2-3 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
210лв
2-3 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3395лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1340лв
2-11 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1928лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1787лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2910лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
1652лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3043лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
2283лв
2-11 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1048лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
629лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4054лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1747лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
2588лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1048лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1258лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
524лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
314лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2306лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
2445лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
3019лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4730лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1468лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
524лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
873лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
2752лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1529лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2560лв
11-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
1722лв
11-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3379лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1590лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2813лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
2156лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
826лв
12-19 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1315лв
12-19 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
904лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
555лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
676лв
13-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
431лв
13-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1189лв
15-24 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1818лв
15-24 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2415лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2760лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4437лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
3883лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1438лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
949лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2229лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
3445лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1355лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2189лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2415лв
18-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3883лв
18-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2229лв
19-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1355лв
19-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3158лв
20-31 Юли
на човек

11 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
949лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3286лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2760лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1438лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
4157лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2169лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2054лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3031лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2006лв
20-31 Юли
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2674лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
3105лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1626лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4992лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1035лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1232лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
1454лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
813лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
6101лв
23.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2169лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3120лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1898лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3286лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
2567лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3795лв
23.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3789лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
2070лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1898лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4929лв
24.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
3253лв
24.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
7579лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
3120лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2875лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
5134лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1438лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
949лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1898лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1232лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
813лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3328лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
2415лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3883лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1355лв
28.07-07.08
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2054лв
28.07-07.08
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1438лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
949лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1824лв
30.07-09.08
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2054лв
30.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
2871лв
30.07-09.08
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
1355лв
30.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
813лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1232лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1626лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3790лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2464лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1438лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
1651лв
1-7 Авг
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
949лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
5884лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1725лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2773лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1232лв
1-7 Авг
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1084лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3696лв
2-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1438лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
949лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1643лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
2440лв
2-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3120лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
1898лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3253лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
5349лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2440лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2875лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
4012лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
1898лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2918лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
4594лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1438лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
3991лв
13.08-20.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
949лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
6644лв
13.08-20.09
на човек

38 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
949лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1438лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
511лв
19-23 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
791лв
19-23 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
2568лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1590лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2910лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1048лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
1652лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1747лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
2306лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
629лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1048лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1258лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
6112лв
23.08-01.10
на човек

39 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
3389лв
23.08-01.10
на човек

39 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1397лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
105лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
839лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
175лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1258лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2096лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
314лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
629лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
524лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
1048лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
806лв
30.08-07.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро