bg sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows)

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows) - Халкидики / Ситония, Псакудия

Промоции в Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows), Псакудия

Намаление за ранни записвания - 20% за настаняване в периода 28.04.2023 - 31.10.2023 , за резервации, направени преди 28.02.2023 , 40% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

455лв
402лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-12%
211лв
158лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
835лв
733лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
510лв
408лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
455лв
402лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
211лв
158лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
303лв
268лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
141лв
105лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
316лв
237лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
642лв
563лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-12%
187лв
140лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
350лв
303лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-13%
1062лв
939лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-12%
492лв
369лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
1062лв
939лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
492лв
369лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
582лв
437лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1152лв
1007лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-13%
671лв
584лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-13%
345лв
259лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-25%
892лв
714лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1462лв
1284лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-12%
816лв
718лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
490лв
392лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%

Philoxenia Bungalows е бюджетен хотел с голяма площ, в борова гора на брега на морето. Комплексът се състои от 11 двуетажни сгради и няколко триетажни сред зеленина и алеи за разходка. Philoxenia Bungalows е подходящ за непретенциозни туристи, които предпочитат спокойствието пред лукса. Филоксения Бунгалос разполага със 155 стаи и предлага на своите гости основен ресторант, бар, басейн, билярд, тенис на маса. Безплатно ползване на безжичен интернет в зоната около басейна.

Местоположение на Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows), Халкидики

Philoxenia Bungalows се намира в началото на селището Псакудия на ръкава Ситония на Халкидики, на 80 км от град Солун, на 200 метра от плажа, сред хубава борова гора.

Адрес: Psakoudia (Sithonia), 63071, Halkidiki , Псакудия, Greece


Стаи и настаняване в Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows)

Стаите са семпли, около 18 кв.м., оборудвани с климатик, хладилник, телефон, сешоар, баня с душ, кокетен балкон.

Хранене, ресторанти и барове в Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows)

Всички плодове, зеленчуци и месо са собствено производство, а зехтина и маслините, които ще ви предложат - лично от градината на собственика, един от най-големите производители на подобна продукция в района.

За децата

Басейнът на хотела има секция за деца (детски басейн), както и детска площадка.

Плаж

Пясъчен плаж, шезлонгите и чадърите на плажа са срещу заплащане.

Намаление за ранни записвания - 20% за настаняване в периода 28.04.2023 - 31.10.2023 , за резервации, направени преди 28.02.2023 , 40% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

917лв
790лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-14%
510лв
383лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
637лв
510лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1044лв
917лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-12%
4002лв
3540лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
2309лв
1847лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
4131лв
3305лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
6550лв
5724лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-13%
539лв
415лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-23%
946лв
822лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-13%
1383лв
1221лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
813лв
651лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
396лв
297лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
803лв
704лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
2089лв
1869лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-11%
879лв
659лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1324лв
1173лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-11%
754лв
604лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
5363лв
4631лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-14%
3660лв
2928лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1296лв
1120лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-14%
726лв
550лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-24%
2924лв
2567лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-12%
1784лв
1427лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1532лв
1340лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-13%
962лв
770лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
946лв
838лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-11%
539лв
431лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1253лв
1100лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-12%
765лв
612лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
892лв
714лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1462лв
1284лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-12%
1442лв
1268лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-12%
872лв
698лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2661лв
2331лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-12%
1649лв
1319лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
754лв
598лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-21%
1324лв
1168лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
1124лв
985лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-12%
554лв
415лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
527лв
396лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1253лв
1121лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-11%
759лв
671лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-12%
352лв
264лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1106лв
952лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-14%
618лв
463лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
2507лв
2248лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1297лв
1038лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
539лв
431лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
946лв
838лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-11%
2507лв
2249лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1293лв
1035лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
10194лв
8155лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
16872лв
14833лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
2501лв
2001лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
4211лв
3711лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
1319лв
1055лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2287лв
2023лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-12%
1044лв
917лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
1940лв
1666лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-14%
637лв
510лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
892лв
714лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
4002лв
3540лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
2309лв
1847лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1462лв
1284лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
4469лв
3859лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-14%
3050лв
2440лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1138лв
911лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1708лв
1480лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-13%
1529лв
1223лв
21-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2506лв
2200лв
21-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-12%
1044лв
917лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-12%
637лв
510лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1909лв
1527лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
3123лв
2741лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
759лв
671лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-12%
352лв
264лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
209лв
167лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
453лв
411лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-9%
1062лв
939лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-12%
281лв
211лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
492лв
369лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
607лв
537лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-12%
803лв
704лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
396лв
297лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
235лв
188лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
480лв
433лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
449лв
359лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
856лв
766лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
4116лв
3262лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-21%
7128лв
6274лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
754лв
587лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-22%
1324лв
1157лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-13%
1135лв
990лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-13%
647лв
501лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-23%
1135лв
1000лв
31.05-06.06
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-12%
647лв
512лв
31.05-06.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-21%
946лв
833лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
539лв
426лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-21%
1703лв
1509лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-11%
970лв
776лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
108лв
86лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
189лв
168лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-11%
754лв
604лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1324лв
1173лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-11%
1293лв
1035лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2507лв
2249лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
890лв
712лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1623лв
1445лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-11%
1038лв
830лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1847лв
1640лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-11%
431лв
345лв
16-20 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
757лв
671лв
16-20 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-11%
946лв
838лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-11%
539лв
431лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1462лв
1284лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-12%
892лв
714лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4002лв
3540лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-12%
885лв
708лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
2309лв
1847лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1455лв
1278лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
3609лв
3180лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
3658лв
3250лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-11%
2039лв
1631лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2144лв
1715лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
8744лв
7620лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-13%
5623лв
4498лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1274лв
1020лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1455лв
1278лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
885лв
708лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2089лв
1834лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-12%
1011лв
809лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1784лв
1427лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
2-9 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
1662лв
1460лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
3201лв
2844лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-11%
1940лв
1666лв
2-9 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-14%
3430лв
3035лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
1979лв
1583лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1039лв
913лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-12%
632лв
506лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1203лв
1060лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
715лв
572лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2276лв
1821лв
20-27 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3416лв
2961лв
20-27 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-13%
976лв
781лв
30.07-07.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1302лв
1106лв
30.07-07.08
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1698лв
1472лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-13%
1128лв
902лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3516лв
2813лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1138лв
911лв
12-19 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2278лв
1936лв
12-19 Авг
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1708лв
1366лв
12-19 Авг
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3416лв
2961лв
12-19 Авг
2 възрастни, 4 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-13%
1708лв
1480лв
12-19 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-13%
5469лв
4766лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-13%
2276лв
1821лв
12-19 Авг
2 възрастни, 4 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
6257лв
5403лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-14%
4270лв
3416лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
645лв
516лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
970лв
841лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-13%
920лв
736лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1489лв
1305лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-12%
1011лв
809лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1662лв
1460лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-12%
1455лв
1278лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-12%
885лв
708лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
765лв
612лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1253лв
1100лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
382лв
306лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
627лв
550лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-12%
3549лв
3132лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-12%
2083лв
1667лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1706лв
1364лв
4-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
3122лв
2781лв
4-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-11%
1324лв
1136лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-14%
754лв
566лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
726лв
544лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1296лв
1114лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-14%
539лв
465лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-14%
1662лв
1450лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-13%
295лв
221лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
699лв
606лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-13%
374лв
280лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
848лв
636лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1152лв
1007лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-13%
510лв
444лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-13%
266лв
199лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
582лв
437лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
633лв
475лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1284лв
1126лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-12%
959лв
865лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
471лв
377лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
3041лв
2635лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-13%
1622лв
1216лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
316лв
237лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
642лв
563лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-12%
541лв
432лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1110лв
1002лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
633лв
475лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1365лв
1207лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
607лв
537лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-12%
281лв
211лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-25%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Philoxenia Bungalows, Philoxenia Bungalows halkidiki, Philoxenia Bungalows sithonia, Philoxenia Bungalows sitonia, Philoxenia Bungalows psakoudia, Philoxenia Bungalows psakudia, Philoxenia Bungalows greece, Philoxenia Bungalows гърция, Philoxenia Bungalows халкидики, Philoxenia Bungalows ситония, Philoxenia Bungalows псакудия, Philoxenia Bungalows 2023, Philoxenia Bungalows цени, Philoxenia Bungalows мнения, Philoxenia Bungalows цени 2023, Philoxenia Bungalows лято 2023, Philoxenia Bungalows ранни записвания, Philoxenia Bungalows last minute, Philoxenia Bungalows hotel, Philoxenia Bungalows hotel halkidiki, Philoxenia Bungalows hotel sithonia, Philoxenia Bungalows hotel sitonia, Philoxenia Bungalows hotel psakoudia, Philoxenia Bungalows hotel psakudia, Philoxenia Bungalows hotel greece, Philoxenia Bungalows hotel гърция, Philoxenia Bungalows hotel халкидики, Philoxenia Bungalows hotel ситония, Philoxenia Bungalows hotel псакудия, Philoxenia Bungalows hotel 2023, Philoxenia Bungalows hotel цени, Philoxenia Bungalows hotel мнения, Philoxenia Bungalows hotel цени 2023, Philoxenia Bungalows hotel лято 2023, Philoxenia Bungalows hotel ранни записвания, Philoxenia Bungalows hotel last minute, филоксения бунгалос, филоксения бунгалос гърция, филоксения бунгалос халкидики, филоксения бунгалос ситония, филоксения бунгалос псакудия, филоксения бунгалос цени, филоксения бунгалос мнения, филоксения бунгалос цени 2023, филоксения бунгалос лято 2023, филоксения бунгалос ранни записвания, филоксения бунгалос хотел, филоксения бунгалос хотел гърция, филоксения бунгалос хотел халкидики, филоксения бунгалос хотел ситония, филоксения бунгалос хотел псакудия, филоксения бунгалос хотел цени, филоксения бунгалос хотел мнения, филоксения бунгалос хотел цени 2023, филоксения бунгалос хотел лято 2023, филоксения бунгалос хотел ранни записвания

cache load