bg sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows)

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows) - Халкидики / Ситония, Псакудия

Празници - Намаления и промоции

430лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
268лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
385лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
224лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
940лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1504лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1478лв
20-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

22 септември 2024
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2325лв
20-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

22 септември 2024
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
403лв
5-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2475лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
645лв
5-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1628лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4141лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1312лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1879лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2159лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
3292лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
2446лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро

Philoxenia Bungalows е бюджетен хотел с голяма площ, в борова гора на брега на морето. Комплексът се състои от 11 двуетажни сгради и няколко триетажни сред зеленина и алеи за разходка. Philoxenia Bungalows е подходящ за непретенциозни туристи, които предпочитат спокойствието пред лукса. Филоксения Бунгалос разполага със 155 стаи и предлага на своите гости основен ресторант, бар, басейн, билярд, тенис на маса. Безплатно ползване на безжичен интернет в зоната около басейна.

Местоположение на Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows), Халкидики

Philoxenia Bungalows се намира в началото на селището Псакудия на ръкава Ситония на Халкидики, на 80 км от град Солун, на 200 метра от плажа, сред хубава борова гора.

Адрес: Psakoudia (Sithonia), 63071, Halkidiki , Псакудия, Greece


Стаи и настаняване в Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows)

Стаите са семпли, около 18 кв.м., оборудвани с климатик, хладилник, телефон, сешоар, баня с душ, кокетен балкон.

Хранене, ресторанти и барове в Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows)

Всички плодове, зеленчуци и месо са собствено производство, а зехтина и маслините, които ще ви предложат - лично от градината на собственика, един от най-големите производители на подобна продукция в района.

За децата

Басейнът на хотела има секция за деца (детски басейн), както и детска площадка.

Плаж

Пясъчен плаж, шезлонгите и чадърите на плажа са срещу заплащане.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

466лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
869лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
354лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
677лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
1290лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
805лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
801лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1447лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
242лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
484лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
690лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1254лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
914лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
430лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1284лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2010лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2263лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1457лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1219лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
573лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
578лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1062лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1112лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1757лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
671лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1075лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
215лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
457лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
940лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1504лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
860лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
537лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
403лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
645лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1066лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
501лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
609лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
287лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1639лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
913лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
716лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1523лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
762лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
358лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
645лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1371лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
1518лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1034лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2120лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1394лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1480лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
996лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4768лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
3072лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1415лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
850лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1265лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
862лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1771лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1206лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2535лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4231лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
4768лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1265лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
3072лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
862лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2068лв
9-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3279лв
9-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
2187лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
1057лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1265лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
862лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1695лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1130лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1518лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1034лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1992лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3203лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
559лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
963лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
6559лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
4582лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1034лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1518лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
2024лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1379лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1206лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2757лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4372лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1771лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
1771лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
1206лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3253лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4947лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
4947лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
3253лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3511лв
16-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5449лв
16-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1504лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
940лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
645лв
6-9 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
403лв
6-9 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
689лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1012лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
3273лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4685лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
3406лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
2194лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1647лв
20-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2454лв
20-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
937лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1542лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
805лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1290лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
3494лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1075лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
5512лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
671лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
721лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1285лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
759лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
517лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3718лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5654лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1626лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2618лв
4-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3748лв
4-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2474лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
1012лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
689лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1290лв
2-8 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
805лв
2-8 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1265лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
862лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3072лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4768лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2068лв
4-16 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3036лв
4-16 Авг
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
2732лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1012лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
689лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1723лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4582лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6559лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
1518лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1034лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
862лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2633лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4087лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1265лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
759лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
517лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4685лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
3273лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1504лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
940лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
805лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1290лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
5325лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
1342лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2351лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
3144лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4341лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
6601лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
537лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
860лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1879лв
7-14 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3009лв
7-14 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
5449лв
25.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
3511лв
25.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4202лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
3072лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1723лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2732лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1379лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1639лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2024лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1034лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1518лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1034лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2024лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1379лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3072лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4768лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
1265лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
862лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3927лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5622лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
974лв
21-25 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
651лв
21-25 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2351лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1342лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3256лв
31.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4951лв
31.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
2822лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1611лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
805лв
8-14 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1290лв
8-14 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
497лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
900лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
323лв
258лв
2-6 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
645лв
516лв
2-6 Окт
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
2732лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
517лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4947лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
8433лв
26.07-04.08
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
5891лв
26.07-04.08
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3253лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
759лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
1723лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1518лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1034лв
27-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1639лв
27-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1034лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2413лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3825лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
3534лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
2323лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3927лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5622лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
759лв
1-4 Авг
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
517лв
1-4 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2788лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4240лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
3072лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4768лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2757лв
4-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5465лв
4-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
4372лв
4-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
2732лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
3447лв
4-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1723лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3718лв
6-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5654лв
6-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
8966лв
12-22 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1518лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
6546лв
12-22 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1034лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
862лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1265лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1343лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1020лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4911лв
19.08-25.09
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
7896лв
19.08-25.09
на човек

37 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
468лв
23-25 Авг
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
307лв
23-25 Авг
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1687лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2898лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
1719лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1074лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
5776лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
3799лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1075лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
805лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
671лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1290лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
2364лв
1-12 Сеп
на човек

11 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1477лв
1-12 Сеп
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1075лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1048лв
4-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1775лв
4-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
671лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4141лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
2446лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
6601лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
4341лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1411лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
805лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1667лв
21-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
941лв
21-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3637лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1943лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
385лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
708лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
4768лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
3072лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
689лв
26-30 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1012лв
26-30 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
4087лв
26.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1034лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2633лв
26.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1639лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
2474лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1626лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2194лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4182лв
28.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
6361лв
28.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
3406лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
3511лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3279лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1162лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2068лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1771лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
5449лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1206лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1767лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2725лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1756лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1265лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1551лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1518лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
862лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2277лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1034лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2194лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3406лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1265лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
862лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1034лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1639лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
2474лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
2732лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1771лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1723лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1626лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1206лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1771лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1206лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5060лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
3447лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1859лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2827лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
2757лв
11-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4372лв
11-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
4685лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
3273лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4947лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
3253лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1206лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1771лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
689лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1012лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
689лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1034лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1012лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1518лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
3815лв
19-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5510лв
19-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
5976лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
689лв
20-24 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
759лв
20-23 Авг
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
824лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4201лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1227лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
517лв
20-23 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1012лв
20-24 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2446лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4141лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
2446лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4141лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1851лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1075лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1125лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
671лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1234лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1074лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1881лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
3494лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2096лв
26.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
750лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3550лв
26.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
5916лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
3009лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
805лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1290лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1879лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1851лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
4409лв
31.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2795лв
31.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1125лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2096лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5325лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
3144лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3550лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1125лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
671лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1851лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1075лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
2205лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1398лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4126лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
2713лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3301лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2171лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1342лв
6-11 Сеп
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1654лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1611лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1075лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1048лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
671лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2822лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2149лв
6-11 Сеп
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
3701лв
7-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
2249лв
7-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1398лв
8-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2205лв
8-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
2919лв
9-16 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1790лв
9-16 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1566лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2534лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
1820лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1094лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
932лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1941лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
403лв
323лв
2-7 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
807лв
726лв
2-7 Окт
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
3279лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1317лв
25-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2530лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
2024лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
2043лв
25-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1723лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2068лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
689лв
25-29 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1012лв
25-29 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1379лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2043лв
26-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1771лв
26.07-02.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
6361лв
26.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
3072лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4485лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1309лв
26-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1551лв
26.07-04.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1206лв
26.07-02.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4182лв
26.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2277лв
26.07-04.08
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1317лв
26-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1874лв
26-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2788лв
27.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5449лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
759лв
27-30 Юли
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
862лв
27.07-01.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
517лв
27-30 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1265лв
27.07-01.08
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
4240лв
27.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
4768лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
3072лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3927лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5622лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
3511лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4947лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
3279лв
28.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
4582лв
28.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
9164лв
28.07-11.08
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
13118лв
28.07-11.08
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2068лв
28.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3253лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
6559лв
28.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
4087лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
2633лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3406лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
4768лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
3072лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2194лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
689лв
30.07-03.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1012лв
30.07-03.08
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
689лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1012лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
4918лв
2-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
5465лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
3447лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3102лв
2-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
253лв
2-3 Авг
на човек

1 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
172лв
2-3 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
12608лв
03.08-13.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
20881лв
03.08-13.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
3447лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3253лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1379лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2474лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
2277лв
3-12 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1626лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5465лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
3927лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3273лв
3-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
5767лв
03.08-09.09
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2186лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1551лв
3-12 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5622лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
8752лв
03.08-09.09
на човек

37 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
4685лв
3-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
4947лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
2530лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
3542лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1265лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
681лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
439лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
862лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2413лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1723лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
6559лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
2633лв
5-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3601лв
5-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
2725лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
4582лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1756лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
8433лв
5-14 Авг
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
5891лв
5-14 Авг
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
856лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
655лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
517лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2068лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
759лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
2732лв
5-10 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
3279лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1723лв
5-10 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1034лв
5-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1633лв
5-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1723лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1896лв
6-17 Авг
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2732лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
2783лв
6-17 Авг
на човек

11 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
689лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1012лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1756лв
7-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2725лв
7-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1518лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1034лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
514лв
9-12 Авг
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
393лв
9-12 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5060лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
3447лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1265лв
10-15 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
6130лв
10-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
862лв
10-15 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3950лв
10-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
862лв
11-16 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4240лв
11-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
6546лв
11-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2788лв
11-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1265лв
11-16 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
9370лв
11-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
2323лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3748лв
12-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
6559лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
4582лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3279лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
3534лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
2068лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2618лв
12-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4240лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2788лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1756лв
13-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2725лв
13-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1265лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1518лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1034лв
14-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5465лв
14-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1639лв
14-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1060лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
697лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
689лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1012лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
3447лв
14-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1859лв
14-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1034лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
862лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2827лв
14-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
2194лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3406лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
655лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3950лв
15-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
856лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
6130лв
15-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
4582лв
16-23 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2068лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
6559лв
16-23 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
3279лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
862лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1034лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5125лв
17-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4697лв
17.08-20.09
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1518лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
7440лв
17.08-20.09
на човек

34 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
7384лв
17-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1756лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1771лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
4947лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
3534лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1265лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
21791лв
17.08-21.09
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
13320лв
17.08-21.09
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3253лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2323лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1206лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2725лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
2068лв
18-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3279лв
18-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
5510лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
3815лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
862лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1145лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1265лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
863лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
958лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1092лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1657лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
17594лв
20.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1442лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
9926лв
20.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2054лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3323лв
22-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3264лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
4776лв
22-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1543лв
23-30 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
978лв
23-30 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
671лв
24-29 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1342лв
24.08-03.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
805лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1075лв
24-29 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1290лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
2149лв
24.08-03.09
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
4951лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
3256лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2351лв
24-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1342лв
24-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
134лв
25-26 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
7317лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
215лв
25-26 Авг
на човек

1 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1342лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4542лв
25.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
7691лв
25.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
4412лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1074лв
25-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2624лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4318лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2351лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1881лв
25-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
537лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
860лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2822лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
3843лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1342лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1611лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2351лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
6508лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
6508лв
27.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
5916лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
671лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3843лв
27.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3494лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1075лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
6601лв
28.08-05.09
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
3301лв
28.08-01.09
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
3292лв
28.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1879лв
28.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4341лв
28.08-05.09
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2171лв
28.08-01.09
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
937лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4126лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1075лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
2159лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1542лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1312лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
671лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2713лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1312лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2822лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1611лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2159лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2096лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1342лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2149лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
3550лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
3762лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2958лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1747лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4441лв
01.09-12.10
на човек

41 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2148лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
7749лв
01.09-12.10
на човек

41 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1934лв
2-11 Сеп
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1504лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
860лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
537лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
940лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1208лв
2-11 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1879лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1611лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2351лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
2822лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
3292лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1342лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1881лв
3-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
671лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1075лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1074лв
3-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1611лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1879лв
4-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1342лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2351лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
3292лв
4-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
2579лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
537лв
5-9 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
860лв
5-9 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
671лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1075лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1879лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3009лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
2713лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3085лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
2205лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
4613лв
6-16 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1398лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2595лв
6-16 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1874лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4126лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
860лв
6-10 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
537лв
6-10 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1504лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
2437лв
7-15 Сеп
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1747лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1469лв
7-15 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1075лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
671лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2958лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
940лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2756лв
8-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1747лв
8-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1075лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
671лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1075лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
860лв
9-13 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
215лв
9-10 Сеп
на човек

1 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1652лв
9-17 Сеп
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
134лв
9-10 Сеп
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
537лв
9-13 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
671лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1007лв
9-17 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1398лв
10-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2367лв
10-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1030лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
626лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро