bg sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows)

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows) - Халкидики / Ситония, Псакудия

Празници - Намаления и промоции

652лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1140лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1124лв
4-11 Сеп
на човек

6 септември 2022
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
635лв
4-11 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4280лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
2813лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
508лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
298лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
407лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
197лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро

Philoxenia Bungalows е бюджетен хотел с голяма площ, в борова гора на брега на морето. Комплексът се състои от 11 двуетажни сгради и няколко триетажни сред зеленина и алеи за разходка. Philoxenia Bungalows е подходящ за непретенциозни туристи, които предпочитат спокойствието пред лукса. Филоксения Бунгалос разполага със 155 стаи и предлага на своите гости основен ресторант, бар, басейн, билярд, тенис на маса. Безплатно ползване на безжичен интернет в зоната около басейна.

Местоположение на Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows), Халкидики

Philoxenia Bungalows се намира в началото на селището Псакудия на ръкава Ситония на Халкидики, на 80 км от град Солун, на 200 метра от плажа, сред хубава борова гора.

Адрес: Psakoudia (Sithonia), 63071, Halkidiki , Псакудия, Гърция


Стаи и настаняване в Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows)

Стаите са семпли, около 18 кв.м., оборудвани с климатик, хладилник, телефон, сешоар, баня с душ, кокетен балкон.

Хранене, ресторанти и барове в Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows)

Всички плодове, зеленчуци и месо са собствено производство, а зехтина и маслините, които ще ви предложат - лично от градината на собственика, един от най-големите производители на подобна продукция в района.

За децата

Басейнът на хотела има секция за деца (детски басейн), както и детска площадка.

Плаж

Пясъчен плаж, шезлонгите и чадърите на плажа са срещу заплащане.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

329лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
678лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
460лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
949лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
619лв
441лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-29%
1108лв
930лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-16%
442лв
315лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-29%
791лв
664лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-16%
394лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
813лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
509лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
230лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
382лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
173лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
591лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1220лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
575лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1273лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1146лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
518лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
403лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
891лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
657лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1355лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1084лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
526лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1019лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
460лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
288лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
637лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
707лв
504лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-29%
1266лв
1062лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-16%
734лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1223лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
407лв
357лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
197лв
148лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1582лв
1328лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-16%
1424лв
1195лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-16%
796лв
567лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-29%
949лв
797лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-16%
884лв
630лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-29%
530лв
378лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-29%
1397лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
839лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
524лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
873лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
542лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
263лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1747лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1048лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
524лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
873лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
6063лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
4107лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
6552лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
4107лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
197лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
407лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
1048лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
629лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1572лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
943лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
354лв
248лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
633лв
527лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-17%
475лв
395лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-17%
265лв
186лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
442лв
315лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-29%
791лв
664лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-16%
949лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1438лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1040лв
902лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-13%
551лв
413лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
1522лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
893лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1223лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
734лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1238лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2460лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
795лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1284лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
699лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
419лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1258лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2306лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
475лв
395лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-17%
265лв
186лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
3210лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1742лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2997лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
1775лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1108лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
619лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1856лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
983лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1804лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3272лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1190лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
701лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1377лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2075лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
734лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1223лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
4020лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
2553лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1223лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
734лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
619лв
5-12 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1108лв
5-12 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
824лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
475лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2306лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1258лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1102лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1940лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
5134лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
7579лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
316лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
177лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
949лв
797лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-16%
530лв
378лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-29%
456лв
388лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
246лв
179лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-28%
633лв
589лв
14-18 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-7%
354лв
309лв
14-18 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-13%
475лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
265лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
491лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
282лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1468лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2690лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
1940лв
2-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1102лв
2-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1223лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
734лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3328лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2070лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4012лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2440лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2773лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1725лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
524лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
873лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
633лв
536лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
354лв
256лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-28%
1055лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1823лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
1061лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2109лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
685лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1173лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
613лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1031лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
699лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
419лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1223лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
734лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
660лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1079лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1581лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1093лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1277лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1438лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
949лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2010лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
2010лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1277лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
678лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1027лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
136лв
13-14 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
205лв
13-14 Авг
на човек

1 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
966лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
547лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
949лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
530лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1882лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
834лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
460лв
19-26 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1035лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
949лв
19-26 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
2293лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
657лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1530лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
949лв
834лв
20-27 Май
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
460лв
345лв
20-27 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1062лв
1005лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
573лв
516лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1413лв
1327лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-6%
854лв
769лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1061лв
972лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
2109лв
2020лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-4%
530лв
442лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-17%
949лв
861лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-9%
265лв
16-19 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
475лв
16-19 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
828лв
18-27 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
884лв
18-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1457лв
18-27 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1582лв
18-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1014лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
596лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
873лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
524лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2445лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1468лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2690лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1468лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1048лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
629лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1048лв
7-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1747лв
7-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1603лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
974лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1258лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2306лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
524лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
873лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1241лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2079лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
3328лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
2070лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1723лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1094лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1626лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2674лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1048лв
24.08-03.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1747лв
24.08-03.09
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1048лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2690лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1468лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1747лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1223лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
734лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
524лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
873лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
629лв
30.08-05.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1048лв
30.08-05.09
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
508лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
857лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1577лв
1503лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
739лв
665лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1107лв
970лв
21-29 Май
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
394лв
296лв
21-24 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
918лв
820лв
21-24 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-11%
949лв
903лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
548лв
411лв
21-29 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
460лв
414лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
639лв
575лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1198лв
1134лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
596лв
447лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
1085лв
936лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-14%
442лв
398лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
791лв
747лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-6%
265лв
186лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
475лв
395лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-17%
1108лв
1046лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-6%
619лв
557лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1108лв
930лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-16%
619лв
441лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-29%
3106лв
2935лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-6%
1709лв
1538лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1108лв
926лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-16%
619лв
438лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-29%
949лв
896лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-6%
530лв
477лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
884лв
628лв
7-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-29%
1757лв
1501лв
7-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
475лв
400лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-16%
265лв
190лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-28%
442лв
332лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
707лв
522лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-26%
177лв
128лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-28%
1406лв
1220лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-13%
791лв
681лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-14%
316лв
268лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1068лв
801лв
11-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1941лв
1674лв
11-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-14%
791лв
681лв
11-16 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-14%
442лв
332лв
11-16 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
475лв
408лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-14%
884лв
751лв
13-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
265лв
199лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1582лв
1450лв
13-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-8%
2215лв
2127лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-4%
2539лв
2344лв
14-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-8%
1561лв
1366лв
14-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-13%
1238лв
1149лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-7%
3106лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1709лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1596лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
863лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2248лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
635лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1270лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1124лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
791лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
966лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
442лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
547лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1270лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
641лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1680лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3148лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
773лв
23-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1332лв
23-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1730лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1032лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
873лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
734лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
524лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
9460лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
2029лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
6038лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1223лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1747лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1191лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1048лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1048лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
3880лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2203лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
524лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
314лв
26-29 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
524лв
26-29 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
873лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
629лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
629лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1153лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1537лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
839лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1928лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3395лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2588лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4365лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1468лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4054лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
2478лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3305лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2690лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
5820лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
3600лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
2203лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1153лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
629лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1319лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2157лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
2486лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3953лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
2010лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
3163лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1277лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2185лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3795лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
813лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
6101лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
1232лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1873лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2921лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1898лв
20.07-03.08
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2875лв
20.07-03.08
на човек

14 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
2464лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
1626лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3883лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
2415лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3445лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
2189лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2464лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1626лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
813лв
30.07-05.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1232лв
30.07-05.08
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
2010лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1277лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3120лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
1027лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
678лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1898лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4020лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2553лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2464лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1898лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3120лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1626лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1438лв
8-15 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
949лв
8-15 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3118лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
2070лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1376лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
887лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1042лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1775лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
3075лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
744лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1268лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
1677лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
873лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
524лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1922лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
839лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1223лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1537лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1048лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
734лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1258лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4054лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
2306лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2588лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1438лв
1-6 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1242лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2485лв
1-6 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2030лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1192лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
719лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
791лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
442лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
619лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1108лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
633лв
15-19 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
354лв
15-19 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
949лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
460лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
271лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
131лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2434лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
1386лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
534лв
1-5 Окт
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
255лв
1-5 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
645лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
296лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
407лв
387лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
197лв
177лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1146лв
1095лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
518лв
466лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
483лв
362лв
22-29 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
971лв
851лв
22-29 Май
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
594лв
534лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
329лв
246лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1152лв
1093лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
678лв
596лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
1056лв
792лв
24-31 Май
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
2279лв
2015лв
24-31 Май
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
964лв
854лв
26-29 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-11%
440лв
330лв
26-29 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
619лв
441лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-29%
1108лв
930лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-16%
707лв
636лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1266лв
1195лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-6%
619лв
557лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1108лв
1046лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-6%
986лв
887лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1824лв
1725лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
1109лв
998лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2052лв
1941лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
1757лв
1669лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
884лв
796лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
370лв
259лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
684лв
573лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-16%
475лв
395лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-17%
265лв
186лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-30%
707лв
530лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1108лв
1046лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-6%
1266лв
1089лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-14%
1238лв
866лв
3-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
2460лв
2089лв
3-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
619лв
557лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1108лв
930лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-16%
354лв
265лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
619лв
441лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-29%
633лв
544лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-14%
619лв
442лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-29%
791лв
659лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-17%
442лв
309лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
1108лв
931лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-16%
619лв
446лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-28%
1108лв
935лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-16%
863лв
622лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-28%
1596лв
1355лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
791лв
672лв
9-14 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1495лв
1100лв
9-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-26%
442лв
323лв
9-14 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-27%
2963лв
2568лв
9-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-13%
1922лв
1602лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-17%
3809лв
3489лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-8%
1238лв
1017лв
11-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
2215лв
1994лв
11-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
949лв
905лв
11-17 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
610лв
577лв
11-17 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
3386лв
3119лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-8%
401лв
367лв
11-17 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
530лв
486лв
11-17 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-8%
1709лв
1442лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-16%
2116лв
1903лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1108лв
1019лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-8%
1068лв
854лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
619лв
530лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-14%
354лв
287лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-19%
1108лв
1041лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-6%
633лв
567лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
791лв
725лв
13-18 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-8%
1582лв
1450лв
13-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-8%
619лв
553лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-11%
442лв
376лв
13-18 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
884лв
751лв
13-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
475лв
430лв
14-17 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-9%
619лв
575лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-7%
1108лв
1063лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-4%
265лв
221лв
14-17 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-17%
442лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
791лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
4443лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
2731лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
619лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1238лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1108лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
2460лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1582лв
18-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1495лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
316лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
2963лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
884лв
18-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
177лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1557лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3024лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1951лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3173лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
2281лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1664лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
2142лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1619лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
633лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
354лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1094лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3294лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1303лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1828лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
854лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
966лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3086лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1693лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
1790лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
917лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2174лв
21-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
530лв
21-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1054лв
21-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1127лв
21-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
950лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
530лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1369лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1823лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
949лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2347лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1381лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
2692лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1206лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
717лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
822лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4088лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2084лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1677лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
839лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3395лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1652лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2425лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
3075лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1397лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
3551лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1928лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1377лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2700лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
629лв
26-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2905лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1048лв
26-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1928лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2306лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1258лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4485лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1377лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2425лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
3019лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
210лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
349лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
3379лв
28.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
761лв
28.06-01.07
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
447лв
28.06-01.07
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2156лв
28.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
629лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1268лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1153лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
744лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1922лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1940лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
893лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3019лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1787лв
1-7 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1048лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4730лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1042лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1775лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1522лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1102лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3043лв
1-7 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1928лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3395лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
349лв
2-3 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
3043лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2283лв
2-11 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1787лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
210лв
2-3 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2910лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1652лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1340лв
2-11 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
524лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
629лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1048лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
314лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1747лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
4054лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
2588лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1048лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2306лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1258лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
524лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1468лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
873лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
4730лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
2445лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
3019лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2752лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1529лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3379лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1590лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2813лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1722лв
11-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2560лв
11-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
2156лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
555лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1315лв
12-19 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
904лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
826лв
12-19 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
431лв
13-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
676лв
13-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1818лв
15-24 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1189лв
15-24 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2760лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4437лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
2189лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2229лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
949лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1355лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3445лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1438лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
2415лв
18-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3883лв
18-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
2006лв
20-31 Юли
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2054лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4157лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
2760лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3031лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
3158лв
20-31 Юли
на човек

11 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
2674лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
3105лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1626лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4992лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1454лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1035лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3795лв
23.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2169лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3286лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1898лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
6101лв
23.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
3789лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
3120лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
2567лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3253лв
24.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3328лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
7579лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
2070лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5134лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4929лв
24.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
3120лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1898лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3883лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2415лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1438лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
949лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2871лв
30.07-09.08
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1824лв
30.07-09.08
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5884лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1725лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2773лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
3790лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3120лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1898лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3253лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5349лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
4012лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
2440лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2918лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4594лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
6644лв
13.08-20.09
на човек

38 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
3991лв
13.08-20.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
949лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1438лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
791лв
19-23 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
511лв
19-23 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1590лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2568лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
2910лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
2306лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1048лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
629лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1258лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1048лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
1747лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1652лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3389лв
23.08-01.10
на човек

39 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
6112лв
23.08-01.10
на човек

39 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
839лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
175лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1397лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
105лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2096лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1258лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
314лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
629лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
524лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1048лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
806лв
30.08-07.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1364лв
30.08-07.09
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
1804лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3272лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1714лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
3972лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1015лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2592лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2505лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1369лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
485лв
1-2 Сеп
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
275лв
1-2 Се